‘පාසල’ පුවත්පත අද එලි දැක්වේ


Posted on August 25, 2008  /  3 Comments

යහපත් අද්ධියාපනයක් සදහා වූ වියාපාරය මගින් මාසිකව පල කෙරීමට යන ‘පාසල’ නම්වූ මාසික පුවත් පත දියත් කිරීම හා ප්‍රසිද්ධ සම්මන්ත්‍රණය අද අගෝස්තු 25 වැනිදා සවස තුනට ජාතික පුස්තකාල සේවා මණ්ඩල ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්වෙනු ඇත.

අදහස් දැක්වීම්:
මහාචාර්ය ලාල් පෙරේරා
ආචාර්ය ජී බී ගුනවර්ධන
අද්ධියාපනඥ එස් එම් ආරියරත්න ද අල්විස්
සමාජ ක්‍රියාකාරික නිමල් මුනසිංහ
ශ්‍රී ලංකා ගුරු සංගමය
අන්තර් විශ්ව ව්ද්යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය

3 Comments


  1. I like this post. Do you want enter my website?

  2. Meticore Reviews: Does it Work for Weight Loss?

  3. What is Neuropure ? NeuroPure is a dietary formula made to relieve neuropathy, which is very common among people with

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

*